Bezhraničné finančné a ekonomického vzdelávanie

 

V období od 1. júla 2017 do 30. júna 2019 realizuje maďarská nadácia OTP Fáy András a slovenská OTP Ready Nadácia spoločný projekt. V rámci spolupráce “Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme” prebieha finančné a ekonomické vzdelávanie bez hraníc. Európska Únia podporuje daný projekt sumou 274 982,91 EUR.

Projekt sa zameriava na riešenie problému veľmi nízkej úrovne finančnej kultúry obyvateľstva a uvedomelého plánovania financií a budúcnosti na Slovensku, ako aj v Maďarsku. Aj keď je školiaci program v oblasti finančných a ekonomických vedomostí v oboch krajinách známy a je po ňom veľký dopyt, prístup k programu je značne obmedzený, a to hlavne na západe Maďarska a východe Slovenska.

Toto bezplatné mimoškolské vzdelávanie bolo doteraz zamerané len na školopovinné deti, je však dôležité aj zapojenie dospelých: pedagógov, ktorí vedú školské skupiny, ale aj zodpovedných rodičov, ktorí svoje vedomosti nielen odovzdajú dospievajúcej generácii, ale ich aj aktívne používajú pri riadení rodinných financií. Pre nich sa pripravuje nové učivo. Prostredníctvom vypracovanej a osvedčenej metodológie sa v rámci projektu realizujú školenia v oblasti financií a hospodárenia. Na základe princípu logistickej optimalizácie prijímajú partneri žiakov z oboch krajín vo vlastných vzdelávacích strediskách (región východ: Nyíregyháza-Budapešť, región západ: Bratislava-Trnava), pričom využívajú potenciál partnerstva s cieľom prekonať geografické obmedzenia. V prípade potreby vyškolení tréneri zabezpečia školenia aj na školách v malých obciach, ktoré sú často v znevýhodnenej situácii.

Druhým dôležitým cieľom je formovanie prístupu: na oboch stranách hranice sa uskutoční 5 podujatí a rôzne odborné fóra. Plánuje sa aj niekoľko tlačových kampaní. Počas 2-ročného obdobia implementácie sa na školeniach zúčastní spolu 3700 žiakov a 180 dospelých, 1357 dospelých oslovíme formou informačno-osvetových aktivít. Vypracujú sa 3 dvojjazyčné učivá a 3 aplikácie pre interaktívne tabule. Zariadí sa aj nové vzdelávacie stredisko v Trnave. Projekt prispeje k zvyšovaniu úrovne finančnej kultúry v obidvoch krajinách, podporí rozvoj podnikateľských aktivít, napomôže realizácii reformy školstva a zamedzeniu vysťahovalectva. Môže poskytnúť pomoc pri hľadaní východiska zo znevýhodnenej situácie.